ALGEMENE VOORWAARDEN

  1.       Identiteit van de verkoper

  Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw

  Genkerweg 30

  3690 Zutendaal

  België

   

  Telefoon:  +32 (0)89 39.19.39

  Email:         info@sinthubertusfeesten.be

  KBO 0537.534.705

  BTW nummer  0537.534.705

   

  2.       Toepasselijkheid

  2.1   Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkel aan jou als consument.

  2.2   Wij leveren alleen in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

  2.3   Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

  2.4   Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

  2.5   Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelling bevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

  2.6   Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

   

  3.       Prijzen/aanbiedingen

  3.1   Alle aanbiedingen van Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw zijn vrijblijvend en Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

  3.2   Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.

  3.3   In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

  3.4   Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  3.5   Per bestelling betaalt u een vast bedrag aan boekingsservicekosten per ticket, die kan variëren per Evenement. De servicekosten bestaan uit transactie-, bespreek- en verzendkosten.

  3.6   Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.

  3.7   Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw niet aansprakelijk.

  3.8   Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.

  3.9   Het storneren van een door Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.

  3.10           Indien Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

  4.       Gebruik van Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw Tickets

  4.1   Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

  4.2   Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.

  4.3   Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

  4.4   Tickets mogen niet doorverkocht worden tenzij de algemene voorwaarden van de organisator van het Evenement dit toestaan. Als dit is toegestaan dient Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw bij doorverkoop onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden van de persoonlijke gegevens van de nieuwe eigenaar van het betreffende toegangsbewijs.

  4.5   Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement of de beurs en van Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw.

  4.6   Elke ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van ticket nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

  5.       Annulering en teruggave

  5.1   Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

  5.2   Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.

  5.3   Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden en Organisator Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw.

  5.4   Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw verleende diensten, zoals reserveringskosten. Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

  6.       Betalingen

  Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen (ter informatie opgegeven lijst) ofwel via overschrijving, ofwel via debetkaart, enz…
  Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

  7.       Levering

  7.1   De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. Tickets worden na betaling ook als PDF-document gepresenteerd op het computerscherm van afnemer. Afnemer dient dit PDF-document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement.

  7.2   De door Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

  8.       Eigendomsvoorbehoud

  Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

  9.       Reclames en aansprakelijkheid

  9.1   U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

  9.2   Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.

  9.3   Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

  9.4   Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

  10.   Elektronische communicatie en bewijs

  10.1           Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw niet aansprakelijk.

  10.2           De administratie van Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

  11.   Overmacht

  11.1           Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  11.2           Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  12.   Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

  12.1           De koper van een door Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

  12.2           Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw niet aansprakelijk zijn.

  12.3           De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.

  12.4           Koper van een door Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

  13.   Diversen

  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sint-Hubertuscomité Wiemesmeer vzw vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

  Al onze contractuele relaties worden uitsluitend beheerst door Belgium wet.